Založení SDH Plácky a začátky

Základním momentem vzniku hasičského sboru na Pláckách bylo odtržení osady Plácky od města Hradec Králové a ustavení místního národního výboru. Jelikož obcím ze zákona náležela povinnost starat se o požární ochranu, vznikla naléhavá potřeba zřídit vlastní požární sbor.

Dne 20. srpna 1954 se sešla informativní schůze za účelem ustavení místní jednoty Československého svazu požární ochrany. Schůze byla vyvolána z iniciativy některých starších funkcionářů svazu, kteří byli členy jednoty požární ochrany v Plotištích. Předsedou sboru byl zvolen Josef Syrůček z č. p. 131, velitelem Václav Janděra. Dalšími zakladateli byli Samuel Macek, Adolf Horáček, Jaroslav Trnka, Štefan Vorobel a Rudolf Cimler. Výstroj a výzbroj byla po dlouhých jednáních vyčleněna ze zásob plotišťského sboru a nařízením inspekce požárního dozoru byla nově založenému sboru přidělena přívěsná stříkačka PPS-8 z Plotišť. Takto vybavený sbor byl sice schopen plnit jen základní úkoly požární ochrany, ale přesto byl položen základní kámen historie současného SDH Plácky.

První výroční schůze ČSPO (Československý svaz požární ochrany) se konala v únoru 1955. Sbor dostal zásluhou okresního národního výboru moderní dopravní vůz typu Praga RN s požární stříkačkou PPS-8. Problémy však nastaly s uložením techniky, neboť nebyla k dispozici požární zbrojnice. Požární vůz byl po dohodě zaparkován ve stodole Františka Špalka a přívěs PPS-8 u Františka Pazourka.

Tento stav dlouhodobě nevyhovoval, bylo nutné postavit či vhodný objekt upravit na novou požární zbrojnici. MNV začal uvažovat o prodeji obecního domu „Pastoušky”. Této situace hasiči využili a požádali MNV a ONV o možnost vybudování zbrojnice v tomto domku. Přestože tehdejší členové MNV namítali, že objekt je nevhodný, že je ve špatném stavebním stavu, že přestavba bude nerentabilní, se podařilo dosáhnout toho, že obecní domek byl k tomuto účelu přidělen.

První opravdová zkouška sboru nastala 6. listopadu 1955, kdy došlo k velkému výbuchu a následnému požáru v n. p. Fotochema. Náš sbor dojel na místo požáru jako první a účinně zasáhl. Jeho členové prakticky dokázali svou pohotovost, akceschopnost, znalosti a dobře prováděný výcvik. Odměnou pro členy sboru bylo pochvalné uznání n. p. Fotochema a krajského národního výboru.

Výroční členská schůze v lednu 1956 při hodnocení činnosti sboru konstatovala, že vybavení má hodnotu 190 000 Kčs a v brzké době bude uloženo v požární zbrojnici. Na této schůzi byl zvolen nový velitel sboru Zdeněk Bělohlávek. V březnu byla zahájena adaptace požární zbrojnice. Akce byla financována z rozpočtu MNV v rámci „Akce Z” (prostředky byly uvolněny pouze na nákup materiálu, veškeré práce byly prováděny brigádně – tedy zdarma). Dne 29. července byla pod patronací MNV Plácky za účasti okolních sborů, zástupců okresního výboru ČSPO (pánové Jansa a Jareš), Okresní inspekce požárního dozoru (pan Laštůvka), místních společenských organizací a hojné účasti občanů slavnostně otevřena zrekonstruovaná požární zbrojnice. Součástí slavnosti bylo i vystoupení a ukázka výcviku požárníků. Za prokázané pracovní úsilí při budování nové zbrojnice byli odměněni čestným uznáním krajského výboru ČSPO Josef Syrůček, Jaroslav Trnka a Adolf Horáček. Na slavnostním večeru konaném pod patronací MNV 27. října 1956 byl předán požárnímu sboru vyšívaný prapor darovaný výborem svazu žen Plácky. Za sbor převzal prapor Zdeněk Bělohlávek, který jej předal do opatrování praporečníkovi sboru Rudolfu Cimlerovi.

Dne 5. ledna 1957 proběhla výroční valná hromada. Na ní bylo konstatováno, že sbor čítá 108 členů, z nichž je 14 žen. Byl zvolen nový výbor ve složení:

 

Josef Syrůček – předseda

Zdeněk Bělohlávek – velitel

 

Jaroslav Trnka – strojník

Adolf Horáček – praporečník

 

Samuel Macek – kulturní referent

Josef Pluhovský – pokladník

Václav Voborník – referent mládeže

Zdeněk Kmoníček – preventista

 

Josef Lejdar – hospodář

 

Ludvík Černík, Josef Zatřepálek, František Schejbal, Štefan Marcinek, Jaroslav Kmoníček, Stanislav Vlasák ml., František Polák, Václav Janděra a Jindřich Veselka byli zvoleni členy výboru.

Zásahová jednotka hasila požár ve sběrných surovinách na labském břehu „U Plevů”. Včasným zásahem byly zachráněny nemalé hodnoty (budova a sklady). Práce sboru je na dobré úrovni. Hlásí se noví členové, zejména mladí.

V letech 1958 - 59 byl předsedou Josef Syrůček, velitelem Zdeněk Bělohlávek, jednatelem Stanislav Procházka. Výbor tvoří 14 členů, ve sboru je organizováno 127 členů. V rámci sboru pracuje i 10 mladých hasičů. Zásahová jednotka zasahovala u požárů v n. p. Severostav na Slezském předměstí, sušárně v Pileticích a u požárů obilí v JZD Plotiště a Skalička. Bylo provedeno školení preventistů a požárních hlídek z řad žáků základní školy. Byly ustaveny požární hlídky mládeže. Při žních vznikl pěvecký sbor, který po secvičení vystupoval s pořadem Kmochiáda v okolních vesnicích.

Roku 1960 se předsedou stává Zdeněk Bukovský, na velitelském postu je koncem koku Zdeněk Bělohlávek nahrazen Stanislavem Procházkou. Ve sboru je zapojeno 125 členů, z toho 15 žen. Aktivně pracujících členů je 50. Byly provedeny preventivní prohlídky rodinných domů před topnou sezónou. Místní rozhlas vysílal relace k občanům o požárním nebezpečí při žních a vypalování trávy. Rok byl úspěšný i v práci s mládeží, protože se podařilo založit dětský oddíl mladých požárníků. Dne 30. ledna 1960 se uskutečnil hasičský ples, v pořadí již sedmý. Nadále aktivně pracuje 16-tičlenný pěvecký sbor.

V roce 1961 sboru předsedal Zdeněk Bukovský, jednotce velel Stanislav Procházka. Sbor má 133 členů, z nichž je 13 žen. Řada členů se aktivně zapojila do výstavby kulturního domu budovaného v rámci„Akce Z”. Oddíl mladých požárníků, ze kterého byly sestaveny žňové hlídky, zasáhl při požárech vznikajících od jisker projíždějících vlaků ve 34 případech. Jmenovitě to byli mladí požárníci Kmoníček, Fabián, Hroneš, Frýda a Rojek. Za dobrou práci byl sbor odměněn čestným uznáním OV ČSPO.

Rok 1962 nepřinesl v klíčových funkcích sboru žádnou změnu, členská základna se rozrostla na 135 členů, z toho 13 žen. Zásahová jednotka v letních měsících prováděla praktický výcvik a účastnila se soutěží. V zimních měsících se udržovala technika a vedla teoretická školení zaměřená

na taktiku a prevenci. Dne 14. října 1962 se požárníci zúčastnili slavnostního otevření kulturního domu, na jehož výstavbě se také aktivně podíleli.

Výroční schůze v roce 1963 konstatovala pokles základny o 4 členy. Novým velitelem sboru je zvolen Jiří Vlček. Kladně se hodnotí práce s mladými požárníky pod vedením Václava Voborníka. Oddíl tvoří 12 dětí. Mladí požárníci se opětovně zapojují do žňových hlídek při tratích na Týniště a Jaroměř v celkovém počtu 35 dětí. Jako každý rok byl uspořádán již tradiční hasičský ples. Zásahová družstva v okrskové soutěži obsadila první dvě místa, v okresním kole pak 6. a 7. místo. Pěvecký sbor uspořádal pro občany Kmochův večer. Z iniciativy Vladimíra Novotného a Josefa Štefana byl založen fotbalový klub Piston Plácky, který sehrával utkání s ostatními okolními sbory. Za klub hráli B. Trenda, J. Vyleta, V. Voborník., V. Novotný, J. Vlček, S. Hájek, J. Valášek, Fleischer, J. Pázler a další. Klub ukončil činnost o čtyři roky později v roce 1967.

V roce 1964 sbor tvoří 130 členů, z toho 13 žen. Starostou je nadále Zdeněk Bukovský, velitelem Jiří Vlček. Sbor oslavil desáté výročí svého založení slavnostní schůzí. V rámci běžné činnosti zajišťoval údržbu požární zbrojnice, techniky, výstroje a výzbroje. Při této činnosti bylo odpracováno celkem 193 hodin. Dík patří zejména pánům Přibylovi a Lhotskému. Požární vozidlo Praga RN je díky péči J. Trnky, J. Štefana a O. Cejnara provozuschopné. Zásluhou preventisty Zdeňka Kmoníčka bylo provedeno 220 preventivních prohlídek v obytných domech a šesti provozovnách. Kromě jiné činnosti se požárníci zapojili do výstavby mateřské školky na Pláckách.

Volební rok 1965 konstatuje další snížení základny na 124 členů, z nichž je 14 žen. Je zvolen nový výbor ve složení:

 

Zdeněk Bukovský – předseda

Stanislav Procházka – velitel

 

Jaroslav Trnka a Josef Štefan

zástupce velitele a strojník

 

Josef Pluhovský – hospodář

Zdeněk Bělohlávek – preventista

 

 

Za členy výboru byli dále zvoleni Josef Knytl, Josef Paisker, Jaroslav Pázler, Samuel Macek, Václav Voborník a Zdeněk Kmoníček.

Jiří Vlček rezignoval na funkci velitele. Z tohoto důvodu se sbor nezúčastnil žádné soutěže požárních družstev. Jednotka vyjížděla k požáru kravína v JZD Hradišťan a zapojila se do námětového cvičení v Pileticích. Oddíl mladých požárníků tvoří 20 dětí vedených Václavem Voborníkem.

Během roku 1966 nedošlo ke změnám v početních stavech členské základny, sboru předsedal Zdeněk Bukovský, jednotka pracovala pod velením Stanislava Procházky. Dvacet dětí z oddílu mladých požárníků je zapojeno do soutěže o odznak „Mladý požárník”. Šesti dětem se tento odznak podařilo získat. Velkou zásluhu na tomto úspěchu dětí mají i Václav Voborník a Zdeněk Kmoníček. Členové sboru se zapojili do budování chodníků a kanalizace v obci.

Rok 1967 přináší výrazný pokles počtu členů na 108, z nichž je 10 žen. Předsedou je nadále Zdeněk Bukovský, jednotce znovu velí Jiří Vlček. Během tří zimních školení se promítaly i filmy. Při preventivních prohlídkách ubývá závad v rodinných domcích, pouze na farmě Kydlinov se odstraňování zjištěných závad nedaří. Pod patronací MNV bylo započato s opravou střechy, klempířských prvků a omítek na požární zbrojnici. Souběžně je zabudovávána i požární siréna. Při těchto opravách je odpracováno 680 hodin. Na pracích se nejvíce podíleli J. Štefan, Z. Bukovský, V. Voborník, Petr a Pavel Ptáčkovi, J. Paisker, Hroneš, J. Pázler, Vávra, Přibyl a Kalcovský. Jednotka zasahovala při požáru kolny u Němečků, kde se včasným zásahem zamezilo vzniku vyšších škod na majetku. Velmi dobře pracovaly i žňové hlídky mládeže ve složení Myška, Jindra, Hroneš, Jäger a Hladík. Tyto hlídky řízené panem Vávrou se umístily na 4. místě v okresním hodnocení. Pro kulturní vyžití občanů i členů byl uspořádán tradiční hasičský ples a zájezd do Prahy spojený s návštěvou Národního technického muzea a Divadla ABC. Na Pláckách jsme ve spolupráci se svazem žen uspořádali vinobraní a estrádu spojenou s promítáním filmů pro děti.

Výroční členská schůze proběhla 15. prosince 1968 a plně se nesla v duchu 50. výročí založení naší republiky a událostí, které se v tomto roce staly. Základně sboru tvořené 110 členy, z toho 10 ženami, předsedal Zdeněk Bukovský. Schůze kriticky zhodnotila činnost zásahové jednotky pod velením Josefa Štefana zejména při provádění výcviku a školení. Naši členové v průběhu roku zabezpečovali okresní kolo hry Plamen. Mladí požárníci se probojovali do celostátního kola, kde však neuspěli. O svěřenou techniku, výstroj a výzbroj se velmi dobře starali Josef Štefan, Rudolf Cimler a Josef Paisker. Byl uspořádán tradiční ples a pouťová zábava. Závěr schůze připomněl naši činnost a úkoly z ní vyplývající.

Stav členské základny poklesl roku 1969 o tři členy. V únoru požádali o uvolnění z funkcí a z výboru sboru Zdeněk Bukovský a Josef Štefan. Mimořádnou členskou schůzí byl starostou zvolen Zdeněk Kmoníček, velitelem Jiří Vlček, preventistou Stanislav Procházka. I přes tyto rozsáhlé změny v hlavních funkcích sboru nedošlo k narušení naší hlavní činnosti, tedy zabezpečení požární ochrany. Sbor účinně zasáhl při požáru „U Pešků” a při 5 požárech obilí v průběhu žní. Do žňových hlídek mládeže se zapojilo 16 dětí, které při nich odpracovaly 448 hodin. Mladí požárníci svou činností zabránili rozšíření 6 požárů obilí podél železničních tratí. Výbor poděkoval mladým požárníkům Hladíkovi, Košťálovi, Strouhalovi, Jägerovi, Myškovi a jejich vedoucímu důchodci panu Vávrovi.

Během roku 1970 se počet členů zvýšil na 121, z nichž bylo 10 žen. Hlavními funkcionáři jsou nadále předseda Zdeněk Kmoníček, velitel Jiří Vlček a pokladník Josef Pluhovský. Družstvo mužů docílilo vítězství na okrskové soutěži v Ruseku. Při výstavbě mateřské školky a kabelizaci telefonů bylo členy sboru odpracováno na 500 hodin. Do žňových hlídek se zapojilo 10 mladých požárníků, kteří zlikvidovali 6 menších a 3 větší zahoření obilí. V rámci výroční členské schůze dne 12. prosince 1970 předseda MNV Josef Kutík kladně vyhodnotil činnost sboru. Mimo jiné řekl: sbor překonal potíže v roce 1968 i 1969 a dochází ke zlepšení celé jeho práce, což se projevuje na jeho práci v naší obci”

Rok 1971 je rokem opětovného připojení Plácek k městu Hradec Králové. MNV ve dnech 26. - 27. listopadu zaniká, zřizovatelem sboru se stává město Hradec Králové. Pracuje se na ustavení občanských výborů v městské části Plácky. Sbor má 120 členů, z toho je 7 žen. Starostou je nadále Zdeněk Kmoníček, velitelem se stává Jaroslav Pázler. Na výroční členské schůzi 18. prosince 1971 je pokladníkem zvolen Oldřich Hledík, jednatelem František Schejbal.Sbor uctil památku dlouholetého člena výboru a pokladníka Josefa Pluhovského, který zemřel. Výbor vyjádřil poděkování pánům Lejdarovi ml., Paiskerovi, Kmoníčkovi, Bartůškovi a Cimlerovi za přípravu svěřené techniky na technické prohlídky. V rámci „Akce Z” při budování chodníků a veřejného osvětlení bylo členy sboru odpracováno na 740 hodin.